Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
GÖREV

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Üçüncü Bölümünün 99 uncu maddesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın merkez hizmet birimleri arasında yer alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız, aynı mevzuatın 116 ncı maddesindeki;

“a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

 b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

 c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

 ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak”

görevlerini yerine getirmektedir.